Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ubyo.nisantasi.edu.tr

Lojistik

Gerek ulusal gerekse de uluslararası ölçekte yaşanan yoğun rekabet baskısı, uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren firmaları yeni stratejiler belirlemeye yönlendirmiştir. Bu bağlamda transplant üretim tekniği, firmalar için önemli bir rekabet aracı olarak ortaya çıkmış ve bu teknik ile firmalar, nihai ürünün her bir parçasını etkin maliyetlemenin gerçekleştiği farklı ülkelerde yaparak lojistik hizmetlere daha fazla önem vermişlerdir. Diğer taraftan geleneksel ticari yapıda sadece taşımacılık olarak algılanan lojistiğin gerek tedarik, gerek üretim gerekse de satış aşamasında firmalara birçok açıdan rekabetçi avantaj sağlaması, lojistik faaliyetlere çok boyutlu bir kimlik kazandırmıştır. Taşımacılık, depolama, sigortalama, gümrükleme, stok ve envanter planlama, talep planlama, sipariş işleme, ambalajlama ve elleçleme gibi ticari iş süreçlerinin tamamında hareket alanı bulan lojistik sektörü, kalifiye insan kaynağı konusunda büyük ölçüde sorun yaşamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının sürekli olarak değişmesi, dış ticaret politikası bağlamında iş akışlarındaki farklılaşmalar ve mevzuat eksenli güncellemeler; istihdam edilen insan kaynağının sürekli olarak kendini yenilemesi ve bu yenilikleri de sürdürülebilir bir şekilde iş hayatına adapte etmesi zorunluluğunu gündeme getirmektedir. Bu bilgiler ışığında yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanan, mevzuata hakim, etkili iletişim becerisi sahibi, ekip çalışmasına uyum sağlayacak, sektörü ilgilendiren değişimleri takip edip bunları iş süreçlerine hızlı bir şekilde entegre edecek bireylerin lojistik sektöründe kariyer planlaması yapması iyi şartlarda ve sürdürülebilir iş sahibi olmaları konusunda uygun seçim olacaktır.
Küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerine bağlı olarak, lojistik sektörünün ilişkisinin olmadığı hiçbir kamusal veya özel işletme kalmamıştır. Tedarikten üretime; satıştan satış sonrası hizmetlere kadar ticaretin her aşamasında lojistiğin kritik başarı faktörü olması, mezunların çalışma alanlarının oldukça geniş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Lojistik lisans bölümü mezunları, dış ticaret firmalarında, lojistik firmalarında veya çok uluslu şirketlerin dış ticaret ve lojistik departmanlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca KPSS’de başarı göstererek çeşitli kurumlarda kamu personeli de olabilmektedirler.
Lojistik lisans bölümü müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Lojistik bilgi sistemleri, filo yönetimi, taşımacılık hukuku, mesleki yabancı dil, dış ticaret uygulamaları, tedarik zinciri yönetimi, stok ve envanter yönetimi, dış ticarette paket program kullanımı bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.
Lojistik Bölümü 8 yarıyıllık ders müfredatı için TIKLAYINIZ
Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.
Ders Programı Vize Programı Akademik Kadro Final Programı
DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK